1. Загальні положення

Для публікації у журналі автори подають результати особистих (або в співавторстві) оригінальних наукових і науково-практичних досліджень, які не були раніше опубліковані та не надіслані до публікації в інші видання, підготовлені українською або англійською мовами та відповідають установленим вимогам до кваліфікованих наукових праць.

У статті повинно бути відображено наукову новизну в галузі досліджень.

Редколегія журналу залишає за собою право відхиляти ті статті, що не відповідають його тематиці, технічним та етичним стандартам; повертати на доопрацювання та редагувати їх.

2. Структура наукових статей:

 постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

 аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання визначеної проблеми і які взято за основу автором; під час опису вкладу попередників у розкриття тематики статті не допускається лише перелік їхніх прізвищ, без вказівки на не вирішені ними раніше частини загальної проблеми та причинно-наслідковий зв’язок їхніх робіт із метою статті. Достатньо залишити 3–4 прізвища попередніх дослідників (прізвища згадувати в алфавітному порядку), але стисло зазначити внесок кожного, зробивши посилання у квадратних дужках; бажано включити (з посиланням на них у списку використаних джерел) й аналіз наукових робіт 2–3 іноземних авторів за тематикою статті;

 формування цілей статті (постановка завдання);

 виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 висновки на підставі проведеного дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

3. Вимоги до оформлення тексту наукових статей:

 стаття готується в текстовому редакторі MS Word, шрифт – Times New Roman (основний текст статті розміром 14 pt з інтервалом 1,5), без переносів;

 рекомендований обсяг тексту статті (без списку використаних джерел та анотацій) – 8–10 сторінок;

 перший рядок (ліворуч) – УДК статті;

 другий рядок (ліворуч) – прізвище, ім’я, ім’я по батькові автора (співавторів) (шрифт напівжирний);

 третій (за необхідності й четвертий) рядок (ліворуч) – науковий ступінь, учене звання, почесне звання, членство в НАН України, НАПрН України чи інших галузевих АН (за наявності), місце роботи автора (співавторів);

 на наступному рядку – інформація про ORCID автора;

 нижче (посередині рядка) назва статті великими літерами (шрифт напівжирний);

 далі – анотація (500 друкованих знаків) та ключові слова (4–8 слів) українською мовою;

 через інтервал – текст статті;

 посилання на використані джерела робиться у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та конкретних сторінок, наприклад [1, с. 25–26], а самі назви джерел наводяться в кінці статті в порядку згадування в тексті (розділ «Список використаних джерел»);

 бібліографічний опис джерел подається відповідно до ДСТУ 8302:2015;

 після розділу «Список використаних джерел» оформлюється References (за міжнародним стандартом АРА). Онлайн-транслітерація українськомовних джерел здійснюється відповідно до ukrlit.org/transliteratsiia.

У кожному транслітерованому джерелі у квадратних дужках подається переклад на англійську мову найбільш значущих фрагментів бібліографічного опису (назва матеріалу, назва періодичного видання, нормативно-правового джерела тощо). Не допускається використання символів «/» та римських цифр (замінити на арабські). Не українсько- та не російськомовні джерела не транслітеруються. Наприкінці бібліографічного опису кожного джерела у квадратних дужках позначається мова, на якій воно надруковано – [in Ukrainian] чи [in Russian];

 якщо описувана публікація має DOI (система DOI є міжнародним ISO стандартом), цей ідентифікатор обов’язково вказується в References (наприкінці), оскільки саме він є найбільш точним джерелом інформації про статтю, і за ним здійснюється зв’язка «посилання – публікація»;

 наприкінці подається розширена англомовна анотація (не менше 1800 знаків) та ключові слова (4–8 слів). Відомості про авторів статті та її назва також оформлюються англійською мовою (прізвище та ім’я автора – за зразком написання в паспорті для виїзду за кордон; назва підрозділу та організації має точно відповідати їхній офіційній назві англійською мовою).

 

Редакційна колегія журналу