1. З метою дотримання принципів академічної доброчесності, етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою, і ЗАПОБІГАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПОРУШЕНЬ цих принципів та норм як у власній роботі, так і у взаєминах з усіма учасниками процесу наукових публікацій проводиться ОБОВ’ЯЗКОВА ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗУВАННЯ всіх статей, що надходять до редколегії науково-практичного журналу Донецького державного університету внутрішніх справ «Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика».

2. Наукові статті, що надійшли до редакційної колегії і відповідають формальним критеріям, розглядаються на засіданні редколегії НА ПРЕДМЕТ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕМАТИЦІ журналу та з метою визначення кола рецензентів. Рецензування матеріалів, що відповідають тематиці журналу, є абсолютно анонімним для автора та рецензента.

3. До рецензування ЗАЛУЧАЮТЬСЯ члени редакційної колегії, бо саме вони визначають профіль, актуальність тематики та мають публікації у відповідних предметних галузях. Голова та члени редакційної колегії є відповідальними за організацію рецензування статей та дотримання академічної доброчесності.

4. РЕЦЕНЗЕНТ ОЦІНЮЄ:

– достатність розкриття актуальності статті;

– обґрунтування зв’язку проблеми, яка поставлена в статті, з важливими науковими чи практичними завданнями;

– повноту аналізу останніх досліджень і публікацій із загальної проблеми;

– відповідність цілей статті проблемі, яку розглядає автор;

– обґрунтування отриманих наукових результатів;

– наукові висновки та їхню відповідність меті статті;

– перспективи подальших досліджень у даному напрямі.

Також рецензент оцінює термінологічну однозначність статті; знання автором наукової літератури з обговорюваного кола проблем, у тому числі міжнародний досвід; особливості стилю та мови автора статті (ясність мови та стилю, необхідність додаткового наукового та літературного редагування і т.п.).

5. Рецензія повинна містити КОНКРЕТНІ ВИСНОВКИ щодо доцільності публікації із зазначенням основних недоліків статті (якщо такі є), а також висновок про можливість опублікування: «рекомендується», «рекомендується з урахуванням виправлення зазначених недоліків» або «не рекомендується».

6. Рецензія оформлюється у друкованому та електронному варіантах, друкований варіант має бути підписано рецензентом і засвідчено печаткою установи за місцем роботи рецензента, а електронний варіант рецензії задля забезпечення анонімності особи рецензента подається без підпису.

7. У разі відхилення статті редакційна колегія направляє автору мотивовану відмову.

8. Термін рецензування від 1 тижня до 1 місяця.

9. Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. ОСТАТОЧНЕ РІШЕННЯ про доцільність публікації приймається редакційною колегією журналу.

Редколегія журналу